Groep 4

Wat leren we in groep 4?

Snappet
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen een eigen tablet. De vakken rekenen, taal en spelling worden hierop gemaakt. We gebruiken voor deze vakken geen boeken meer. Met Snappet ontvangen de leerlingen directe feedback na het maken van een opgave waardoor zij gelijk weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt.

De leerlingen hebben de mogelijkheid om met Snappet te werken aan leerdoelen die aansluiten op hun eigen niveau. Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de opgaven aangepast aan de leerbehoeften van de leerling.

Lezen
4x per week werken we met de methode “Lekker lezen”. Dit is een methode voor technisch lezen. Bij technisch lezen, lezen de kinderen op hun eigen niveau binnen de groep. Zij leren correct en vlot te lezen op woord-, zins- en tekstniveau. De methode biedt verhalen en informatieve teksten aan.

Bij begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Deze methode bestaat uit wekelijkse begrijpend leeslessen aan de hand van een filmpje en bijbehorende leestekst uit de actualiteit. Kinderen leren hierbij ook de leesstrategieën voorspellen en samenvatten

Elke week lezen we een kwartier met alle klassen tegelijk (tutorlezen). Bij deze groepsoverstijgende activiteit gaan de kinderen uit de hogere groepen in tweetallen lezen met kinderen uit de lagere groepen. Dit kan in de vorm van tutor en tutée, maatjeslezen (hetzelfde niveau) of voorlezen aan de kleuters.

Vanaf groep 4 brengen de kinderen één keer in de drie weken een bezoek aan de bibliotheek in het dorp. Zij mogen dan zelf een leesboek of informatief boek lenen.

Rekenen

We gebruiken voor rekenen de methode Alles Telt. Op het bord maken de kinderen kennis met wat ze gaan leren d.m.v. een instructiefilmpje. In de instructieles ( les 1) geeft de leerkracht verder uitleg hierover en oefenen we samen de nieuwe stof. In les twee gaan de kinderen  in het werkschrift zelf aan de slag met wat ze geleerd hebben. Dit is de verwerkingsles. De kinderen die extra uitleg nodig hebben, komen aan de instructietafel zitten en maken de sommen met de leerkracht. In de verwerkingsles kunnen we zien of de kinderen de stof begrepen hebben.

De kinderen die wat meer aankunnen, werken in een plusschrift. Zij krijgen dezelfde instructie, maar maken moeilijkere sommen. 

In groep 4 staat de automatisering weer centraal. De kinderen moeten nu echt vlot sommen tot 20 kunnen  maken. Dit jaar leren de kinderen ook:

optellen en aftrekken tot 100
tafels 1 t/m 5 en 10 (Klein Tafeldiploma kunnen ze halen)
meten (centimeter en meter)
geld
klokkijken (heel,half, kwartier en 10 voor en 10 over)

Schrijven
Aan de hand van de methode “Pennenstreken” leren we de dit jaar de hoofdletters te schrijven.  Ook besteden we nog veel aandacht aan een goede zithouding, papierligging en potloodhantering. De kinderen werken gedurende het jaar in 2 schrijfschriften.

Taal
Woordenschat. De kinderen leren nieuwe woorden en gebruiken daarvoor verschillende strategieën, bijvoorbeeld met behulp van een woordtrap of woordspin.
Taal verkennen (alfabetiseren; lidwoord; zelfstandig naamwoord; bijvoeglijk naamwoord; werkwoord; komma etc)
spreken en luisteren (vertellen van verhalen; voordragen van gedichten)
schrijven (verhalen; informatieve teksten; gedichten)

Spelling
Luisterwoorden (“Ik schrijf op wat ik hoor”), zoals ng/nk; eer/oor/eur; aai/ooi/oei
Weetwoorden (“Ik leer deze woorden uit mijn hoofd”), zoals ei/ij; -ig/-lijk; au/ou
Regelwoorden (“Ik leer de regels te gebruiken”), zoals “Ik hoor een –t aan het eind, ik maak het woord lager. Hond – honden

Verkeer
Wij krijgen 4x per jaar 2 verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland aangeleverd. Hierin wordt de kinderen geleerd hoe zij lopend of op de fiets veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Per krant wordt één onderwerp behandeld, zoals voorrang geven of verkeersborden en –tekens.

Catechese
Elke maand krijgen wij van onze identiteitsbegeleider een project met daarin de lessen die gegeven gaan worden. Elk keer staat een ander thema in dit deugdenproject centraal, zoals  vriendelijkheid, zorgzaamheid,  eerlijkheid en vertrouwen.

Daarnaast maken we schoolbreed gebruik van een bijbelleeswijzer en lezen we verhalen voor uit “Bijbelse prentenboeken” en de Kinderbijbel van Marianne Busser en Ron Schröder.

Da Vinci
We geven geen aparte vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuur meer zoals in andere methoden op de basisschool, maar bieden dit als geheel aan met 1 centrale les per week. Op deze manier zullen kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden word. De 4 thema's van dit jaar zijn:
-het begin

-het leven in en rond het water

-het leven op het land

-de eerste mens

 
Per thema maakt elk kind tenminste één Themawerkstuk; een werkstuk waar hij trots op kan zijn, zoals bijvoorbeeld een werkstuk over een dier uit het begin van de evolutie, of een muziekinstrument van de eerste mensen in de prehistorie. 

Gym
2x per week gymmen de kinderen in de Eendenkooi. De gymlessen duren 40 minuten. Op maandag worden toestellessen gegeven en op vrijdag spellessen. Meester Tim geeft de gymlessen.

Sociaal Emotionele Vaardigheden (Hoe ga je met elkaar om?)
Wij werken volgens de lessen van de Kanjertraining.

De doelen van deze lessen zijn:
- pestproblemen oplossen
- leerlingen durven zichzelf te zijn
·        leerlingen voelen zich veilig
·        leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
·        leerlingen kunnen gevoelens onder woorden brengen
·        leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen


Evenementen in groep 4
-bezoekje aan Naturalis 

-het lopen van het Lentepad in Zoeterwoude Dorp

-klassentheater 

-verjaardag van de juffen 

Informatie
Naast de ingang van de klas hangt een bord waarop belangrijke informatie voor de ouders vermeld staat. Kijkt u hier regelmatig op.

Voor vragen bent u altijd welkom bij de leerkracht. Maakt u even een afspraak?

Sites
Hieronder ziet u een rijtje handige sites

http://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-4/klokkijken/welke-digitale-klok-hoort-bij-de-analoge-klok/id/768

www.kinderpleinen.nl

http://www.leerspellen.nl/

http://pluskeermin.nl/

http://www.schoolopseef.nl/

http://www.schooltv.nl/hbb/

http://www.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html

http://www.henkberger.nl/hbdesign/tafels/frame.html