Groep 5

Wat leren we in groep 5?

Groep 5 behoort tot de bovenbouw.

In groep 5 worden de vakken beoordeeld met cijfers en de termen onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende en goed.

In groep 5 vieren we “Het grote Sinterklaasfeest” samen met de onderbouwklassen.

In principe krijgen de kinderen geen standaard huiswerk mee. Wel kan het voorkomen dat wij u vragen of uw kind extra oefenwerk mee naar huis mag nemen, wanneer hij/zij uitvalt op een bepaald vakgebied.

Evenementen in groep 5
-          Klassentheater groep 5 en 6 op 24 mei
-          Voorstelling “Naar de maan” op 14 november 
-          Museumbezoek “De Lakenhal” 
-          Schapen scheren 
-          Bloemenzee 

Lesstof in groep 5

Snappet
De vakken rekenen, taal, spelling en nieuwsbegrip worden gemaakt met Snappet (tabletonderwijs). We gebruiken voor deze vakken dus geen boeken meer. Met Snappet ontvangen de leerlingen directe feedback na het maken van een opgave waardoor zij gelijk weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt.

Leerlingen hebben de mogelijkheid om met Snappet te werken aan leerdoelen die aansluiten op hun eigen niveau. Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de opgaven aangepast aan de leerbehoeften van de leerling.

Rekenen
-          Getallenlijn tot 1000 (x : + -)
-          Tafels t/m 10
-          Meten/meetkunde. Oppervlakte en omtrek berekenen van vijvers; inhoud meten van maatbekers.
-          Klokkijken. Digitaal en analoog. Hele uren, halve uren, kwart over, kwart voor, 6 minuten voor, 6 minuten over.
-          Handig rekenen.
-          Rekenen met geld.

Taal
-         Woordenschat. De kinderen leren nieuwe woorden en gebruiken daarvoor verschillende strategieën, bijvoorbeeld met behulp van een woordtrap of woordspin.
-         Taal verkennen (alfabetiseren; lidwoord; zelfstandig naamwoord; bijvoeglijk naamwoord; werkwoord; voorzetselsuitroepteken; komma etc)
-         Spreken en luisteren (vertellen van verhalen; voordragen van gedichten; uitleg geven van bijvoorbeeld een spel; discussiëren en debatteren)
-         schrijven (verhalen; informatieve teksten; gedichten)

Spelling
-          Luisterwoorden (“Ik schrijf op wat ik hoor”), zoals ng/nk; eer/oor/eur; aai/ooi/oei
-          Weetwoorden (“Ik leer deze woorden uit mijn hoofd”), zoals ei/ij; -ig/-lijk; au/ou     
-          Regelwoorden (“Ik leer de regels te gebruiken”), zoals “Ik hoor een –t aan het eind, ik maak het woord lager. Hond – honden

Studievaardigheden
Kinderen zoeken thuis en op school regelmatig informatie op. Zij leren bij de lessen:
-         Hanteren van studieteksten (samenvatten, uittreksels maken, aantekeningen maken, beoordelen van tekst op bruikbaarheid etc)
-         Hanteren van informatiebronnen (alfabetiseren, gebruik maken van woordenboek, encyclopedie, telefoongids en internet etc)
-         Kaartlezen (zoeken van de juiste kaart, gebruik maken van o.a windroos, legenda, analyseren en interpreteren van kaartgegevens.
-         Lezen van schema’s, tabellen en grafieken.

Lezen
Bij technisch lezen lezen de kinderen op hun eigen niveau binnen de groep.  Zij leren correct en vlot te lezen op woord-, zins- en tekstniveau. De methode biedt verhalen en informatieve teksten aan.

Bij begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Deze methode bestaat uit wekelijkse begrijpend leeslessen aan de hand van een filmpje en bijbehorende leestekst uit de actualiteit. Kinderen leren hierbij ook de leesstrategieën voorspellen en samenvatten. 

Elke week lezen we een kwartier met alle klassen tegelijk. Dit noemen wij tutorlezen. Bij deze groepsoverstijgende activiteit gaan de kinderen uit de hogere groepen in tweetallen lezen met kinderen uit de lagere groepen. Dit kan in de vorm van tutor en tutée, maatjeslezen (hetzelfde niveau) of voorlezen aan de kleuters.

Vanaf groep 3 brengen de kinderen één keer in de drie weken een bezoek aan de bibliotheek in het dorp. Zij mogen dan zelf een leesboek of informatief boek lenen.

Schrijven          
In groep 5 wordt aandacht besteed aan de fijne motoriek (vingers en handen) en een goede zithouding, papierligging en potloodhantering. We schrijven de hoofdletters en kleine letters van het alfabet. De cijfers en leestekens komen aan bod. Daarnaast leren we het schrijven van lange woorden en temposchrijven.

Da Vinci
We geven geen aparte vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuur meer zoals in andere methoden op de basisschool, maar bieden dit als geheel aan met 1 centrale les per week. Op deze manier zullen kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden word. De 4 thema's van dit jaar zijn:
-het begin

-het leven in en rond het water

-het leven op het land

-de eerste mens

Per thema maakt elk kind tenminste één Themawerkstuk; een werkstuk waar hij trots op kan zijn, zoals bijvoorbeeld een werkstuk over een dier uit het begin van de evolutie, of een muziekinstrument van de eerste mensen in de prehistorie. 

Verkeer
Wij krijgen 4x per jaar 2 verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland aangeleverd. Hierin wordt de kinderen geleerd hoe zij lopend of op de fiets veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Per krant wordt één onderwerp behandeld, zoals voorrang geven of verkeersborden en –tekens.

Catechese
Elke maand krijgen wij van onze identiteisbegeleider een project met daarin de lessen die gegeven gaan worden. Elk keer staat een ander thema in dit deugdenproject centraal, zoals  vriendelijkheid, zorgzaamheid,  eerlijkheid en vertrouwen.

Daarnaast maken we schoolbreed gebruik van een bijbelleeswijzer en lezen we verhalen voor uit “Bijbelse prentenboeken” en de Kinderbijbel van Marianne Busser en Ron Schröder.

Gym
2x per week gymmen de kinderen in de Eendenkooi, het multifunctionele gebouw dat naast de school ligt. De gymlessen duren 40 minuten. Op maandag worden toestellessen gegeven en op vrijdag spellessen. De gymlessen worden gegeven door meester Tim. 

Sociaal Emotionele Vaardigheden (Hoe ga je met elkaar om?)
Wij werken volgens de lessen van de Kanjertraining. In de afgelopen jaren hebben alle leerkrachten de cursus Kanjertraining gevolgd. 

De doelen van deze lessen zijn:
·         pestproblemen oplossen
·         leerlingen durven zichzelf te zijn
·         leerlingen voelen zich veilig
·         leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
·         leerlingen kunnen gevoelens onder woorden brengen
·         leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

Creatieve vakken
Wekelijks worden teken- en/of handvaardigheidlessen gegeven. Hierin komen verschillende technieken aan bod, zoals: vouwen, boetseren, werken met ecoline, wasco etc.

Bij muziek wordt aandacht besteed aan ritme, maat, toonhoogte, toonduur etc. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van muziekinstrumenten. Natuurlijk wordt er veel gezongen, maar wordt er ook van kinderen gevraagd om naar muziek te luisteren waarbij luisteropdrachten centraal staan.

Drama en dans wordt in de klas of gymzaal gedaan. Oefeningen zijn onder andere beeldhouwer/standbeeld, tableaux vivants (levend schilderij) en bewegen op muziek.

Cromebooks
In de klas worden de chromebooks ingezet voor ondersteuning bij de verschillende vakken. 

GIP
In de klas werken wij met het GIP-model. GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en Didactisch handelen. Het is een didactisch handelingsmodel dat zelfstandig werken bevordert. Kinderen kunnen op hun eigen niveau werken, alleen of in groepjes, en instructie krijgen als ze het nodig hebben. Er is een instructietafel voor kinderen die instructie nodig hebben. Kinderen met een vraag leggen een “kleurenblokje” op de tafel, en werken dan verder totdat de leerkracht komt om te helpen.

Hieronder staan sites om te kunnen oefenen:
www.onlineklas.nl
www.rekenweb.nl
www.rekentuin.nl
www.kedg.nl/mont/sommen.html
www.spelletjesplein.nl/sitemanager.asp?pid=18&plein=259&spel=324
www.tafeldiploma.nl
http://tafels.moor-software.com/