Groep 6

Wat leren we in groep 6?

Wat is er nieuw in groep 6?
- Topografie:
De kinderen krijgen aan de hand van de methode Da Vinci topografie op school. Dit wordt in 5 stappen geleerd. Eerst worden de plaatsnamen aangeboden. Daarna kiezen de kinderen in duo's één van de plaatsen. Hierover zoeken zij wat informatie en houden een korte presentatie over de plek. Stap 3 is het herhalen van de plaatsnamen tijdens de les. Dit gebeurt 5 keer achter elkaar. Tenslotte worden de namen ingeslepen, we ronden het af en maken de toets.

- Huiswerk:
De kinderen krijgen standaard 1x per week huiswerk mee. Dit gebeurt op donderdag. Elke week verschilt het wat het huiswerk is. De kinderen hebben geen agenda nodig.

- Sinterklaas surprises:
De kinderen in de bovenbouw maken surprises bij het Sinterklaasfeest. We volgen de rode draad van het Sinterklaasjournaal. De leerlingen begrijpen op deze leeftijd het feest beter en wordt dus voor een andere invulling van het feest gekozen.

Evenementen in groep 6:
In groep 6 doen wij mee aan Boomfeestdag. Hierbij helpen wij de gemeente een handje met het planten van nieuwe bomen en sluiten wij af met een speurtocht in het bos. Elk jaar hebben wij een cultureel bezoek en/of een museumbezoek. Tegen het eind van het schooljaar doen wij mee aan het boerderij atelier. Hierbij fietsen wij naar de kaasboerderij in de weipoort en leren wij allerlei verschillende zaken rondom de boerderij.

Fruitdag:
Op woensdag is het fruitdag. Wij nemen dan een lekker en gezond  stuk fruit mee naar school in plaats van een koekje.

Lesstof in groep 6

Rekenen:
1. Introductie getallenlijn tot 100.000.
2. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
3. (deel)tafels 1 t/m 10.
4. Cijferen, breuken.
5. Afstandsmaten, inhoudsmaten en oppervlaktematen.
6. Geld, klokkijken, tabellen en plattegronden.

Taal:
Thematische vormgeving
1. Woordenschat
2. Spreken en luisteren
3. Woord- en zinsbouw, grammatica
4. Stellen
5. Reflectie op taal en taalgebruik
6. Spreekbeurt

Herhalingslessen voor extra inoefening. Het Plusboek voor de taalvaardige leerlingen.

Spelling:
Thematische vormgeving (zelfde als taal)
- spellinglessen per week
- Cyclus van 15 lessen
- Woorden- en zinnendictee
- Eventueel extra huiswerk bij uitval op dictees
- Bloon (4x p.w. huiswerk)
- weetwoorden (‘ik leer deze uit mijn hoofd’)
- luisterwoorden (‘ik schrijf het op zoals ik het hoor’)
- regelwoorden (‘ik pas de regels toe per klankgroep’)

Lezen:
Technisch lezen (Lekker Lezen)
Begrijpend Lezen (Nieuwsbegrip)
Flitsen (ma, wo, vr)
Bibliotheekboek
Voorlezen

Hoekenwerk:
- Acht werkjes zelf indelen in 2 weken.
- Zelf plannen.
- Ruimte voor hulp aan leerlingen

Da Vinci

Hierin worden verschillende onderwerpen thematisch aangeboden war samenhangt met de oriëntatie op jezelf en de wereld om je heen. Omdat de thema's van zoveel kanten worden bekeken, kan ieder kind vanuit zijn eigen interesse, talent en niveau aanhaken en zo doet ieder kind mee waardoor ook binnen de klas verbondenheid ontstaat. Elke week krijgen de kinderen een les over een deelonderwerp van het thema. Hierbij worden op andere momenten in de week verwerkingsopdrachten aan verbonden. Dit gebeurt zowel groepsdoorbrekend als in de eigen klas.

Naast de verwerkingsopdrachten en de topografie, maken de kinderen ook een themawerkstuk. Hierbij oriënteren zij zich op alle deelonderwerpen van het thema. Vaak ontstaat er dan een vraag wat bij een deelonderwerp past. Dit wordt de leidraad in hun onderzoek.

Verkeer
Elke week hebben wij een verkeersles. Er wordt gewerkt met de verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland. Dit is aan thema's gebonden.

Schrijven:
2x per week
Creatief schrijven en tempo schrijven
Ontwikkeling van fijne motoriek en schrijfhouding

Studievaardigheden:
De leerlingen kunnen in deze tijd overal de benodigde informatie vandaan halen. Hoe de leerlingen dit moeten doen en hoe ze de informatie moeten lezen en interpreteren, dat leren ze bij Blits. Onze methode voor Studievaardigheden.

Catechese:
Met de leerlingen worden levensbeschouwelijke thema’s behandeld. Elke 6 weken wordt er een thema centraal gesteld, zoals vertrouwen, eerlijkheid en aardig zijn. Aan de hand van verhalen uit de kinderbijbel worden deze thema’s ondersteund. Het verhaal is een metafoor voor authentieke situaties waarin kinderen zich herkennen. De leerlingen leren dat er meerdere levensbeschouwelijke uitgangspunten zijn.

Gym:
Twee keer per week krijgen de kinderen gymles. Op dinsdag is dat een spelles en op vrijdag een toestelles.

Kanjertraining:
De doelen van de kanjertraining zijn:
- leerlingen durven zichzelf te zijn en een eigen mening te vormen
- leerlingen voelen zich veilig in de klas en onderdeel van de groep
- leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn

In de klas hebben we het over authentieke situaties waarin de kinderen handvatten krijgen aangereikt om hun handelen te vormen. Ze gaan aan de slag met opdrachten om bovenstaande doelen te bereiken.

Creatieve vakken:
Onder creatieve vakken verstaan we tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en toneel. Verschillende materialen, vormen, technieken worden hierbij gebruikt. De kinderen krijgen deze vakken aangeboden binnen een betekenisvolle context. Vaak hangt dit samen met de thema's van Da Vinci.

Computers:
De leerlingen leren omgaan met de soft- en hardware op school. Ze leren presentaties te maken, tekstverwerkers te gebruiken en informatie van internet op een veilige manier te gebruiken.

GIP:
Op de Bernardusschool werken we volgens het GIP-model. Dat wil zeggen dat we in de klas gebruik maken van niveaugroepen. Op deze manier kunnen we elk kind op zijn of haar niveau aanspreken en de vaardigheden/kennis uitbreiden. De instructietafel in de klas speelt daar een belangrijke rol in. Leerlingen die extra uitleg nodig hebben om de stof onder de knie te krijgen, zitten samen met de leerkracht aan de instructietafel. Ondertussen maken de andere kinderen zelfstandig of samen de vragen. Zij maken gebruik van het ‘help-jezelf-kaartje’ als zij een vraag niet begrijpen. Zij slaan de vraag over en werken door. Als de leerkracht langskomt, wordt de vraag samen behandeld.