Groep 7

Wat leren we in groep 7?

In groep 7 werken met de methode DaVinci voor wereldoriëntatie. Binnen deze methode worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur gecombineerd. Verder wordt er aandacht besteed aan levensbeschouwing waarin de catechese lessen worden vormgegeven. In de methode wordt verder onder andere aandacht gegeven aan het samenwerken en het presenteren van een themawerkstuk. De onderwerpen dit jaar zijn: Indianen, Vikingen, Ottomanen en De nieuwe tijd.

In groep 7 wordt 2 keer in de week huiswerk meegegeven. Op maandag is dit rekenen en op vrijdag is dit taal. In de loop van het jaar kan daar op woensdag individueel huiswerk bijkomen. Ook wordt er voor topografie thuis geoefend.

In groep 7 worden de vakken beoordeeld met cijfers en de termen onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende en goed.

Evenementen in groep 7
Klassentheater
Cultureel evenement
Diverse museumbezoeken
Kindergemeenteraad
Verkeersexamen, theorie- en praktijkexamen

Snappet
De vakken rekenen, taal, spelling en nieuwsbegrip worden gemaakt met Snappet (tabletonderwijs). We gebruiken voor deze vakken dus geen boeken meer. Met Snappet ontvangen de leerlingen directe feedback na het maken van een opgave waardoor zij gelijk weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt.

Leerlingen hebben de mogelijkheid om met Snappet te werken aan leerdoelen die aansluiten op hun eigen niveau. Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de opgaven aangepast aan de leerbehoeften van de leerling.

Lesstof in groep 7

Rekenen:
Tafels boven de tien
Meten: Omtrek, oppervlakte en inhoud.
Handig rekenen
Cijferend optellen en aftrekken (korte versie)
Cijferend vermenigvuldigen en delen
Getallenlijn tot 1.000.000
Breuken, procenten, kommagetallen

Taal:
Woordenschat. Nieuwe woorden leren nieuwe woorden en gebruiken die in de les. Met behulp van verschillende strategieën maken ze zich de woorden eigen. Denk aan Woordspin, woordkast en woordtrap.
Taal verkennen. (persoonsvorm, gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoorden, voegwoorden, etc.)
Spreken en luisteren. (vertellen van verhalen, Voorlezen, voordragen van gedichten, discussiëren en debatteren, elkaar uitleg geven)
Schrijven. (verhalen, informatieve teksten, gedichten)

Spelling:
Luisterwoorden. ( “Ik schrijf wat ik hoor”)
Weetwoorden. (“Ik leer deze woorden uit mijn hoofd”)
Regelwoorden. ( “Ik leer de regels te gebruiken”)
Leenwoorden. (Woorden uit andere talen die een gewoonte zijn geworden in het Nederlands

Werkwoordspelling:
Tegenwoordige tijd
Verleden tijd
’t Kofschip
Voltooid deelwoord

Studievaardigheden:
Kinderen zoeken vaak informatie op. Zij leren bij de lessen:
Hanteren van studieteksten. ( samenvatten, uittreksels maken, aantekeningen maken)
Hanteren van informatieteksten. (alfabetiseren, woordenboek gebruik, encyclopedie, telefoongids/gele gids, internet)
Kaartlezen. (juiste kaart, legenda, analyseren en interpreteren van kaartgegevens)
Lezen schema’s, tabellen en grafieken. De methode die hierbij gebruikt wordt is Blits.

Lezen:
We besteden veel tijd aan lezen. Individueel en in ( niveau)groepen. Bij technisch lezen werken  de kinderen op hun eigen niveau binnen de groep. Zij leren goed en vlot te lezen op woord-, zins-, en tekstniveau. De methode biedt verhalen en informatieve teksten aan. Ook wordt er gewerkt met de opdrachtkaarten van Lekker Lezen en voor het vrij lezen Kidsweek, Voetbal International, Donald Duck waar ook gelezen wordt in het bibliotheekboek dat wij middels een groepsabonnement elke drie weken wordt geruild.

Bij begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Bij Nieuwsbegrip is er sprake van wekelijkse begrijpend lezen lessen aan de hand van een filmpje en bijbehorende leestekst uit de actualiteit. Kinderen leren hierbij ook de leesstrategieën voorspellen en samenvatten.

Elke week lezen we met alle kinderen tegelijk. Bij deze groepsoverstijgende  activiteit gaan de kinderen  uit de hogere groepen in tweetallen  lezen met de kinderen uit de lagere groepen. Dit kan in de vorm van Tutor en Tutée, maatjes lezen ( hetzelfde niveau)of voorlezen bij de kleuters.

Engels:
Engels wordt gegeven volgens de methode “Our Discovery Island ”. Dit is een methode die in de groepen 4 tot en met 8 gebruikt wordt voor het aanleren van de Engelse taal. Als school zijn we gecertificeerd EarlyBird school. Dit is terug te zien in de manier waarop de lessen Engels worden gegeven.

It’s learning:
Vanaf groep 7 krijgen de kinderen een account bij It’s Learning. Dit is een site voor online leren en delen van informatie. De kinderen krijgen vanaf groep 7 hun huiswerk, in de meeste gevallen, via deze site. Ook kunnen ze, via E-mail, met de andere kinderen en met de juf communiceren. Soms wordt informatie via deze site gedeeld. Op deze manier leren de kinderen al omgaan met een elektronische leeromgeving zoals ze dit in de toekomst wel vaker zullen gaan gebruiken.

Schrijven:
In  groep  7 besteden we aandacht aan schrijfletters, hoofdletters en kleine letters maar ook cijfers worden nog  geoefend.  We oefenen met temposchrijven en de blokletters worden in groep 7 aangeleerd. Ook een goede schrijfhouding blijft een aandachtspunt, alsook zithouding en papierligging.

Verkeer:
We werken op school met de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. Ook krijgen wij elk jaar het de examenkrant die voorbereid op het theoretisch verkeersexamen wat elk jaar medio mei wordt afgenomen. In juni volgt hierop het praktisch verkeersexamen wat de kinderen voorbereidt op de grote stap naar de middelbare scholen in de stad.

Gym:
Twee keer per week gymmen de kinderen in de Eendenkooi, het multicultureel centrum naast de school. De gymlessen duren 40 minuten. Op dinsdag vinden de spellessen plaats en op vrijdag worden er toestellessen gegeven. Er wordt gewerkt met een methode voor lichamelijke oefening.

Hoekenwerk:
Hoeken werk duurt 2 weken. Het staat uit 8 lessen van een 45 minuten. De kinderen werken zelfstandig aan verschillende opdrachten( rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en creatieve vorming) De kinderen mogen elke dag zelf bepalen aan welke opdracht zij die dag  gaan werken zo leren zij, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs, te plannen. Daarnaast zijn zij zelfstandig aan het werk, zodat de groepsleerkracht dan ruimte heeft om groepjes kinderen extra instructie te kunnen geven bij vakken waar zij moeilijkheden bij ondervinden.  

Sociaal Emotionele Vaardigheden( Hoe ga je met elkaar om?):
Wij werken volgens de lessen van de Kanjertraining. In de afgelopen jaren hebben alle leerkrachten de cursus Kanjertraining gevolgd.

De doelen van deze lessen zijn:
Pestproblemen oplossen
Leerlingen durven zichzelf te zijn
Leerlingen voelen zich veilig
Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
Leerlingen kunnen gevoelens onder woorden brengen
Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

Creatieve vakken:
Wekelijks wordt er aandacht besteedt aan de creatieve vakken. Tijdens het hoekenwerk worden er teken- en handvaardigheidsopdrachten gegeven. Hierin kunnen verschillende technieken aan bod komen zoals: kleien, verven, werken met wasco, perspectief tekenen, wasco, etc.

Bij muziek besteden we aandacht aan ritme, maat , toonhoogte, toonduur, etc. Hierbij gebruiken we verschillende instrumenten. Er wordt ook veel gezongen in het Nederlands maar ook Engelse, moderne, muziek komt aan bod.

Dans en drama wordt in de klas of in de gymzaal gegeven. Het gaat hier dan om bewegen op muziek, toneelspel, standbeeldenspel, etc.

Computers:
In de klas wordt de computer ingezet bij ondersteuning bij de verschillende vakken. Vooral bij rekenen, taal, spelling en lezen. Ook voor het hoekenwerk worden zij veelvuldig gebruikt. Bij de computers hangen gedragsregels, zodat de kinderen weten wat ze moeten doen, wanneer er zich problemen voordoen. In groep 7 worden er ook lessen veilig internet geven waar de kinderen leren hoe ze met de verschillende media om moeten gaan en wat slim internet gebruik is.

GIP:
In de klas werken we met het GIP-model. GIP staat voor Groeps- en individueel gericht Pedagogisch en Didactisch handelen. Het is een didactisch handelingsmodel dat zelfstandig werken bevordert. Kinderen kunnen op hun eigen niveau werken, alleen of in groepjes, en instructie krijgen als ze het nodig hebben. Er is een instructietafel voor kinderen die instructie nodig hebben. Kinderen met een vraag maken gebruik van een dobbelsteen die op de hoek van de tafel wordt gelegd wanner er een vraag is en werken dan verder totdat de leerkracht komt om te helpen.