Groep 8

Wat leren we in groep 8?

Leerstof in groep 8

Rekenen:
In groep 8 worden niet echt grote nieuwe onderdelen aangeboden, maar worden onderdelen herhaald en uitgediept.

Oefenen met grote getallen, kommagetallen, afronden en schatten een getalbegrip op de rekenmachine.
Redactievraagstukken en verhoudingen
Cijferen inoefenen en verkorten (ook in huiswerk)
Breuken optellen, aftrekken inoefenen. Introductie vermenigvuldigen en delen van breuken.
Meten: metriekstelsel, rekenen met oppervlakte en inhoud
Geld: btw berekeningen.
Tijd
Tabellen en grafieken
We rekenen op verschillende niveaus; basis, maatschrift, compacten en wiskunde.

Taal:
Thematische vormgeving
Woordenschat
Spreken en luisteren
Woord-en zinsbouw, grammatica
Stellen (verhalen schrijven)
Reflectie op taal taalgebruik
Herhalingslessen voor extra inoefening en plusboek voor taalvaardige leerlingen.

Spelling:
Thematische vormgeving (hetzelfde als taal).
Afwisselend wordt er gewerkt aan ‘gewone’ woorden en werkwoorden.
Cyclus van 15 lessen
(werk)Woorden –en zinnendictee
Werkwoorden oefenen in huiswerk (volgens schema correct spellen)Weetwoorden
Luisterwoorden
regelwoorden

Lezen :
Technisch lezen (Lekker Lezen/ voordrachtslezen/krant in de klas)
Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip)
Bibliotheekbezoek
Voorlezen

Hoekenwerk
Ronde van twee weken: 8 keer 45 minuten
Zelf inplannen
Ruimte voor ‘eigen opdracht’ (instructie op niveau)
Webkwestie: in tweetallen digitaal werkstuk maken en presenteren

Wereldorientatie 
Davinci is een methode voor met name Wereldoriëntatie waarin thematisch wordt gewerkt aan een onderwerp. Van dit onderwerp worden lessen gegeven over techniek, natuur, geschiedenis, aardrijkskunde, topografie, geloof en cultuur. Sommige thema’s zijn kort en andere thema’s duren weer veel langer. Aangezien groep 6,7 en 8 aan hetzelfde thema werken, is er veel mogelijkheid om samen of groep doorbrekend te werken.

Schrijven:
Onderhouden van leesbaar vloeiend handschrift (aan elkaar) en ontwikkelen van tempo. Daarnaast oefeningen in creatief schrijven.

Studievaardigheden:
Met behulp van de methode Blits leren kinderen kaartlezen, omgaan met tabellen en grafieken, opzoeken in naslagwerken en lezen van informatieve teksten.

Cathechese:
Aan de hand van 6 thema’s behandelen we onderwerpen zoals vertrouwen, eerlijkheid, ed. De kinderen horen verhalen uit de bijbel, maar ook uit maatschappelijke situaties. We gaan hierbij uit van het Christendom, maar andere wereldgodsdiensten komen ook aan bod.

Gym:
Twee keer per week hebben de kinderen gymles. Iedere week wordt er zowel een spelles als een toestelles gegeven.

Kanjertraining:
Uitgangspunten bij de Kanjertraining zijn:
Leerlingen durven zichzelf te zijn en een eigen mening te vormen.
Leerlingen voelen zich veilig in de klas en een onderdeel van de groep
Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen en leren zichzelf beter kennen.
Aan de hand van een werkboek en het uitspelen oefenen de kinderen sociale situaties.

Huiswerk:
De kinderen krijgen in groep 8 3 keer per week huiswerk. Dit bestaat uit opdrachten waarbij kinderen inoefenen wat in de klas al is aangeboden, bijvoorbeeld werkwoordspelling of cijferen. Daarnaast wordt er onregelmatig leerwerk opgegeven voor de zaakvakken en Engels. Al het huiswerk wordt via Itslearning opgegeven (een elektronische leeromgeving) en in een door school geleverde agenda opgeschreven.

Gip:
Op de Bernardusschool werken we volgens het GIP-model. Dat wil zeggen dat we in de klas gebruik maken van niveaugroepen. Op deze manier kunnen we elk kind op zijn of haar niveau aanspreken en de vaardigheden/kennis uitbreiden. De instructietafel in de klas speelt daar een belangrijke rol in. Leerlingen die extra uitleg nodig hebben om de stof onder de knie te krijgen, zitten met de leerkracht aan de instructietafel. Ondertussen maken de andere kinderen zelfstandig of samen de opdrachten. Zij maken hierbij gebruik van een ‘zelfstandig-werk-blokje’, waarmee ze aan kunnen geven of ze een vraag hebben, of juist eens ongestoord willen werken.

Bijzonderheden in groep 8:
Dit laatste schooljaar van de basisschool staat voor een groot deel in het teken van de overgang naar het voortgezet onderwijs.

In november /december zijn de adviesgesprekken. Het advies wordt samengesteld door de leerkrachten van de bovenbouw en de IB-er. Factoren die hierbij in overweging worden genomen zijn schoolresultaten (Leerling Volg Systeem), werkhouding en motivatie. Voorafgaand aan de adviezen wordt er aan de kinderen een korte lessenserie gegeven. Daarin wordt uitgelegd hoe het VO in elkaar zit én worden kinderen uitgedaagd eens naar hun eigen presteren op school te kijken.

In de periode van januari / februari zijn de open dagen van de scholen. In die periode zullen we met de kinderen veel spreken over deze keuze. Wat is belangrijk, waar let je op?

In april in de eindtoets basisonderwijs. Als voorbereiding hierop oefenen we met de klas en in kleine groepen enkele toetsen. Hierbij gaat het niet meer om de stof, maar om de aanpak van een toets.

In mei wordt de uitslag bekend en zullen kinderen van hun school te horen krijgen of ze worden aangenomen en in welke groep ze worden geplaatst. Dit gaat altijd in overleg met de leerkrachten van het basisonderwijs.

In de laatste maanden van het schooljaar gaan we op kamp (2 nachten) en oefenen we natuurlijk voor een spetterende afscheidsmusical.